Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

Erebestuur

Het Erebestuur (EB) vormt de derde geleding binnen de Harmonieorganisatie.

Samen met het Support Team en het bestuur van de Harmonie stelt het Erebestuur zich ten doel om de muziekvereniging niet alleen in stand te houden doch ook te stimuleren om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren. De drie geledingen komen geregeld bijeen om te overleggen en informatie uit te wisselen. Het Erebestuur is voortgekomen uit een kleine groep bemiddelde sympathisanten die kort na de oprichting van de Harmonie in 1938 spontaan met elkaar afspraken om op structurele basis het korps bij de hoge aanloopkosten financiële ruggensteun te geven. Immers ook toen was de aanschaf van muziekinstrumenten een kostbare aangelegenheid, om van uniformen nog maar te zwijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aanvankelijk gemusiceerd werd in “casual dress”. Bij de bedoelde sympathisanten waren ging het om tussen de 4 en 6 notabelen uit de wijk Heksenberg. Lid waren bijvoorbeeld Dokter M. Duysens en Ir. M.Van der Sleen, directeur van de Oranje-Nassaumijn IV. Laatstgenoemde was de eerste voorzitter van het Erebestuur. De bescheiden omvang van het Erebestuur is decennialang vrijwel niet veranderd.

Rond 1970 is het Dhr. Herman Schiffers (De oprichter en eigenaar van de Herschi limonade fabriek) die meer structuur in het EB bracht, ook financieel. Verder werd op zijn initiatief gewerkt aan uitbreiding van het EB. Toch duurde het nog tot in de tachtiger jaren dat het ledental uitsteeg boven de twintig. Sindsdien schommelt het aantal leden tussen de twintig en vijfentwintig personen. Vier keer per jaar komen de leden in vergadering bijeen. Merkwaardig of niet, het EB kent alleen leden van het mannelijk geslacht. In de loop der jaren wordt de steun van het EB aan de Harmonie geleidelijk ruimer opgevat, in die zin dat naast de financiële steun ook de maatschappelijke kant aandacht kreeg. Met andere woorden, waar mogelijk werd morele steun verleend. Denk aan het onderhouden van contacten, het deelnemen aan muzikale rondgangen in de wijk en het bijwonen van evenementen. Vaste gewoonte is dat de leden van het EB bij die gelegenheden verschijnen in zwart pak en op die manier bij het optreden van het korps bijdragen aan het cachet.

De financiële ondersteuning bestaat uit het mede bekostigen van sommige evenementen, concerten, concoursen en dergelijke. Daarnaast geschiedt de steun ook wel in de vorm van een instrument of een bijdrage bij de aanschaf van nieuwe uniformen.

Meer Informatie:

Enige jaren geleden heeft Dhr. F.Bastin van het EB met hulp van enkele oudere leden de geschiedenis van het EB samengevat in een brochure. Eventuele geïnteresseerden kunnen bij het EB terecht voor bijzonderheden. Voor vragen, betreffende het Erebestuur kunt U bij bovengenoemde leden terecht of mail naar m.kleijkers@kpnplanet.nl


Voorzitter: Vacant

Secretaris: H. Schoffelen

Penningmeester: B. Kleijkers